vooreïriot, Op de LXVt. Vraag ontving het Genoot schap vier Verhandelingen. (Men zie Bladz. lxxiv. van het Voorberigt des vorigen Deels In de algemeene Vergadering van 1806, wierd aan de Nederduitsche Verhandeling on der de spreukLa raison nous est commune &c- de goudene eermunt toegewezen. Bij de opening van het biljet bleek Schrijver te zijn, johannes anton rj lotze, Theol. Doet. et Professoret Concionator Academi cus, en henr1k willem tijdeman, J.U.D, et Professor te Franeker. Ook aan den Schrijver der Fransche Verhan deling, onder de spreukLa folie de Dieu &c. wierd de zilvere medaille toegewezen in dien hij goed kon vinden zijnen naam be kend te maken: ook wierd zijne Verhandeling der uitgave waardig geoordeeld.Als Schrij ver heeft zich vervolgens bekend gemaakt e george samuël de chaufepié, Pre dikant bij de Walsche Gemeente te Delft. Op de LXVII. Vraag, is ééne Verhande ling ingekomen zij voldeed niet geheellijk. De Schrijver is bij het Programma van 1806 llïtgenoodigd, om 's Genootschaps bedenkin gen te willen vernemen endes goedvin-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 44