C 14 Te verwonderen is het, hoe, bij alle voor noemde omltandighedeneene niet alléén le vende maar voldragenewelgevoede en be vallige vrucht kon geboren worden, en ein delijk, hoe dit Kind, beroofd van zoo vele werktuigen, weike tot het leven volftrekc on misbaar zijn bij de verkeerde plaatfuig der lever en vele andere misvormingen nog vier en vijftig uren 11a deszelfs geboorte geleeft, en, in den beginne althans geene teekenen van fmart, benaauwdheid of eenige ziekelijk heid gegeven heeft. Er zijn bij onderfcheidene Schrijvers (want ik onthoude mij kortheidshalve van meerdere aanmerkingenwaar toe dit geval nog aanlei ding zoude kunnen gevenvele voorbeelden van het gemis of de mismaaktheid der boven genoemde deelen in eene vrucht voor han den, het zij van ingewanden, nieren, pis-lei ders, pisblaas of pisbuis (<0; maar dat deze bij- Zoo vindt men een voorbeeld eener ontaarding der nieren en zamengroeijing van de beide nier- bekkens en pis-leiders door LITTRE befchreven, en door L. HEISTER in zijn Comptnth Au atomic, aangehaald. S. GROSS JUS vond in een Meisje,'tgceti echter negen weken geleeft had geene pis-blaas en de .pis-leiders oie uit de nieren voortkwamen in de buiks holte los hangende in vleeschachtige en volkomen geflotene uitwasfen veranderd: zie de Epbem. Mi ad. CatsLeopold Nat. cürios. Cent 1. II. Obs. Ss. Voorbeelden van eeae gefloten pia buis welk gebrek her- ftel-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 452