j. cantzlaar over een Mijn wensch zich echter altijd' uittrekken de, om eenen zoo gevoeligen lucht-Ther mometer, bevrijd van de drukking der damp- krings - luchtdaar te ftellen kwam iltna vergeefsche proefnemingen, ten jare 1810 op de gedachte, dat dit oogmerk zeer eenvou dig zoude kunnen bereikt worden, door een luchtbol boven aan een Controleur - pijp te doen blazen naardien als dan de uitzetting der lucht op het gekleurde vocht op dezelfde wijze, als anders hare drukking zoude wer ken en de uitkomst beantwoordde ten vol len aan mijne verwachting. Ik meen alzoo door eene kleine toevoe ging aan den algemeen in gebruik zijnden Controleurof Barometer van huigens, denzelven in eenen zeer gevoeligen Lucht- thermometer te hebben veranderd, welke ik mij vlije, dat niet alleenlijk zeer bruikbaar, maar in meer dan in een opzicht boven den kwik- of wijngeest- thet mometcf verkieslijk is, benaming. Ik heb dezen Thermometer Controleur- thermometer genoemd deelsom dat hij volmaakt de gedaante heeft van den Contro leur-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 458