KIEUWEN LUCHT-THERMOMETER. 3 leur- barometerdeelsom dat hijeven als deze tegen den Kwik-barometer, een tegen- firijdigen gang houdt met den Kwik-thermo meter, rijzende als deze daalten dalende als deze rijst. BESCHRIJVING. Er is reeds gezegd, dat deze Lucht-ther- monieter wordt vervaardigd door eene kleine toevoeging aan den Controleur - bar omeier. Deze toevoeging beilaat in eenen glazen Cijlinderof bol, welke boven aan de Pijp, die het gekleurde Vocht bevatwordt vast geblazen en vervolgens met de hier na te mcldene voorzorgen gefloten en welke al- zoo de lucht bevatten moet, die door hare meerdere of mindere uitzetting of inkrimping het Vocht in de pijp doet dalen en rijzen. Kien ziet de afbeelding in Figuur i. De grootere lengte welke deze Thermome ter in vergelijking van de gewone kwik-ther mometers heeft, laat reeds van voren begrij pen dat bij niet kan dienen voor teedere Scheikundige proefnemingen, maar eeDiglijk A a be*

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 459