VOORSERICT. 3' jendezijn stuk overeenkomstig dezelve nader te bewerken, Hij heeft het tot 's Ge- nootschaps genoegen uitgevoerd. In de Algemeene Vergadering van 1807. is hem de goudene eermunt toegewezen; en bij de ope ning van het biljet bleek Schrijver te zijn HENKIK WILLEM T IJ BEMAN, J. U. D. en Professor aan de Academie te Franeker. Bij het Programma van 1805, begeerde het Genootschap vóór den 1. van Louwmaand 1807 LXVIII. Eene beknopte Letterkundige Geschïe» denis der Wiskunde in 011s Vaderland, sedert derzelver eerste beoefening aldaar tot beden toe: behelzende de ontdekkingenvorderingen en schriften derVaderlandsche Mannen (Vreem delingen ill dit Land gevestigd niet uitgezon derd) welke in die Wetenschappen hebben uitgemunt gevolglijk ook de successive om standigheden dier Wetenschap zelve, niet al les wat dienen kan, om de Letterkundige Ge schiedenis der Wiskunde in ons Vaderland op eene beknopte en duidelijke wijze, en dus ook met aanhaling der bronnen of auctoriteiten te schetsen. En vóór den 1. van Louwmaand 1808: LXIX. Eene voldoende Letterkundige Geschie denis der Natuurkunde in ons Vaderland. De

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 45