NIEUWEN LUCIIT THERMOMETER. J indien Hechts deze evenredigheid tusfchen des- zelfs inhoud en die der pijp wordt in acht genomen. De Meetkunftenaar kan en moet hier, des noods den Weêrglasmaker voor lichten. bEene der voornanmfle vereischren eens goeden Thermometers is eene juist gc- calibreerde dat is eene over deszelfs ge ilede iengtc even wijde pijp a!s dan kan men met volle zekerheid, indien (Icchts twee punten wel bepaald zijn, alle de overige vei lig in gelijke dcelen afdeelcn. Doch Na tuurkundigen die zelve hunne Thermometers maakten, weten hoe moeijclijk het is, onder eene menigte lange glazen pijpen flecht; één gedeelte van genoegzame Lengte te vin den, 't welk overal volkomen even wijd is, en voor een Thermometer dienen kan. Hoe wcnfchelijk het dus ook ten aanzien van de zen lucht - Thermometer ware kan men bij zoo lange pijpen zulks nog minder verwachten doch daar deszelfs graden zeer groot vallen kunnen de kleine onregelma tigheden der pijp hier ook van geen grooten invloed zijn te minder nog daar men bij het maken der Schaal zich zoo vele waarnc- jningenen zoo nabij eikanderen kan ver- fchaf-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 465