NIEUWEN LUCIIT-THERMOMETER. I) tning begrepen isbehoeft men 'er verder niet op te letten. dj) Om dezelfde reden valt ook nog eene andere bedenking weg, die men zou kunnen inbrengen tegen het maken der Schaal door afpasfing van gelijke doelen tusfchen twee bepaalde punten, uit hoofde dat, hoe meer de fpiritus wordt neergedrukt de kwikko lom des te hooger rijst, en meer tegenftand biedt, waarom dan ook de graden der Schaal, voor gelijke graden van den kwik-thermome ter gedurig kleiner moeten worden te meer nog daar de uitzetting der lucht niet yolkomen evenredig aan de vermeerdering van warmte maar iets minder is. BEDENKINGEN TEGEN DEN CONTRO- LE UR THERMOMETER. Uit de tot hier toe aangevoerde Aanmer kingen, zal men gereedelijk kunnen afleiden, dat deze Thermometer zeer naauwkeurig ver gelijkbaar met den kwik - Thermometer kan gemaakt worden hoe zeer in een tegenflrij- digen gangen ik zie geenc zwarigheid waar om men denzelven niet tot een nuttig ge bruik zoude invoeren. Slechts twee beden- kin-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 467