NIEUWEN L UCHT-THERMOMETER. »s b.j Gevoeligheid is een tweede algemees begeerd vereischte deze Thermometer is tea minfle vijf malen gevoeliger dan de gewone, een noodwendig gevolg van de eigenfchap der vloeiftof, die op het Vocht werkt, esa die in de daad voor een Thermometer zos> verkieslijk is dat men wel zeker dien vaa Drebbel zou behouden en trapsgewijze ver beterd hebben, had men toen flechts kans ge zien om 'er de drukking des dampltrings ge- hiel van uit te fluiten. c.) Gemakkelijkheid van waarneming is almede een fchatbaar voorregt van een weer kundigen toeftel. Men zal mijgeloof ik gereedelijk toeftaan datvooral bij avond en met kaarslichtden ftand van eenen bui ten hangenden kwik - Thermometer door de tetugkaatfing van het glas der buisveelal niet gemakkelijk is waar te nemen het ge kleurde Vocht van dezen Thermometer valt terilond in 't oog. d.j Eindelijk meen ik nog als een voor deel van dezen Thermometer te mogen aan merken dat, volgens mijne, nu eenige ja ren gedane waarnemingen de door muren fchuttingen of andere voorwerpen terug ge- kaat-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 471