16 J. CANTZLAAR OVER EEN kaatfte dralen veel minder invloed op dcs-> zelfs gang hebben dan op dien van de ge wone kwik-Thermometers en men daarom cok niet zoo fchroomvallig behoeft te zijn, om hem zoo veel mogelijk buiten alle terug- kaatfing te plaatfen; ofschoon men als men kan ook zulks niet behoort na te laten. En hier mede geef ik mijnen Thermome ter in handen der Natuurkundigen en van allen die vermaak vinden in het waarnemen van den ftaat des dampkrings als volmaakt prijs ik hem niet aan welligt zal men mid del vinden om hem nog veel te verbete ren of te vereenvoudigen en ik zal dit met vermaak zien. Nu ik deze mijne vinding mededeel zal men waarfchijnefijk zich verwonderen dat dezelve niet voor lang heeft plaats gehad. In de daadhet is niet onaardig door een gering Bijvoegfcl een Barometer veranderd te zien in een werktuig van een geheel anderen aart 't geen nu niet de veranderingen der drukking maar de temperatuur des damp krings aanduidt. Men zal het mijner eigen liefde wel vergeven dat ik hem voor als nog in denzeifden rang plaats, als zijnen tegenhan ger den Controleur - Barometeren, gelijk men

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 472