34 VOOR B^ERIGT. dienstelijken Schrijver de ziivere medaille aan geboden zoo hij goedvond zich bekend te maken hij is echter onbekend gebleven. Bij het Programma van 1806, zijn de vol gende Vragen voorgesteld te beantwoorden vóór den 1. van Louwmaand 1809. LXXI. Eene beknopte Letterkundige Geschiedenis der Logica of Redeneerkundeen der Meta physial of Bovennatuurkunde in ons Vader land sedert derzelver eerste beoefening tot heden toebehelzende de schriften en vorderin gen der Vaderlandsche Mannen (Vreemdelingen in dit Land gevestigdniet uitgezonderd) wel ke in die Wetenschappen hebben uitgemunt; gevolglijk ook de successive omstandigheden voortgang of verval dier Wetenschappen zelve met alles wat dienen kan om de Letterkundige Geschiedenis der Redeneer- en Bovennatuur kunde in ons Vaderland, op cene beknopte en duidelijke wijsen dus ook met aanhaling der bronnen of auctoriteiten te sclietzen. LXXII. Alzoo het prediken over de Heilige Schrif ten, naar volgorde van de Boeken des Bijbels, zoodanig dat weeklijksin e'e'ne of twee Leer redenen een geheel Hoofdstuk wordt behan deld, in sommige Gemeenten der Nederduitsche Hervormde Keilt van ons Vaderland in gebruik is; zoo wordt gevraagd: Waaruit heeft die gewoonte haren oorsprong? wanneer en tot wat oogmerk is zij ingevoerd? wel-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 48