-C 1°4 zelve de voorname oorzaak tot hevige Been» breuk en kort daarop gevolgden dood geweest is eene gefchiedenismijnes inziens voor de Genees en Heelkunde zoo belangrijk in de toepasfing, als der bekendmaking ten vollen waardig. PeTRONELLA van' den HELDER, VrOUW van anthonij carton wonende inde Hee- reftraat alhier genoot tot op haar huwelijk 't welk zij in 1797, destijds29 jaren oud zijn de, voltrok, beftendig eene tamelijke gezond- heid. Steeds braaf en onbefproken van ge drag geweest zijndewas zij tevens van een bedaard karakter en altoos tot zelfs in het laatst van haar leven welgemoed, vrolijk en opbeurend van aart;ook, aan een ijvrig en naarstig man gehuwd zijnde, was huislijk ge- Juk het deel der beide echtelingenen geene knagende zorgen, zelf die niet, welke zoo vele menfchen en bijzonder ambachtslieden vooral in de iaatlle jaren, door de noodlottige omftandigheden des tijds knelden hadden ee- nigen invloed op de ondermijning harer ge zondheid.Na verloop van eenigen tijd 11a haren echt wierd zij zwanger en verlostena eenenlangdurigenarbeid,denso. Oftober 1799 van eene Dochter (die thans nog in leven is en

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 481