-C i°7 )- buik toen reeds tot aan de ltniën overhingge lukkig en voorfpoedig af;de nageboorte volg de fpoedig en de kraanizuiveringen gefchied- den geregeld dan welke pogingen de Heer s' g r a e u w e n ook deed om nu den opgezet ten buik door een behoorlijken fluitband te bedwingen was alles te vergeefsen deze behield even dezelfde onmatige dikte als vóór de bevalling. In November 1807, toen zij den ouderdom van 40 jaren bereikt had, ver loste zijn Ed. haar wederom gelukkig, doch ook nu weder met meerder moeite. Na de verlosflng vond zijn Ed. bij meting den omtrek van den buik zes voet en één duim te zijn en deszelfs lengte van het borstbeen tot aan de fchaambeenderen drie voettien duim. Ook van dit kraambed herflelde zij fpoedig en ge lukkig, om echter dagelijks meer en meer in ligchaamsdikce toe te nemen. Dit bewoog haar dan ook, om, fchoon zij zich niet ziek gevoelde, nu en dan eens met den eenen of an deren Medicus en Chirurgus alhier over haren toeftand vertrouwelijk tefpreken;dan, daar zij nu nog altoos hare bezigheden met lust en ijver waarnam en 'er bovendien zich g:eene dui delijke teekenen van Waterzucht bij haar op deden was men huiverig om deswegens be- H 3 flis-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 484