"3 mogelijk onderzocht en alles wat tot een ver band dienen kon gereed gemaakt hebbende appliceerde hetzelve met behulp van den Heer dam a n, zooveel mogelijk, op de vereifchte wijze; zoo veel 'mogelijk zeg ik, want door de verbazende overhanging van den buik, die den toegang tot de gebrokene plaats niet alléén in gezichtmaar ook in behandeling belem merde was zelf het behoorlijk onderzoek der breuk eene onmogelijkheid en kon dus dit verband om bovengemelde redeniet anders dan gebrekkig zijn. Met deze behandeling verliepen meer dan drie urenin welke de Lijdercsileeds met ee- nen buitengewonen moed bezield, geen zueht Haakte, alléén zich nu en dan uitlatende dat dit haar dood wezen zou. Het verband aldus op de best mogelïjkfte pvijze gelegd zijnde kwam nu de moeilijkfte taak aan. Haar van den grond op te ligten was, wegens de on matige zwaarte van het ligchaam niettegen- ftaande de menigte van hulp aanbiedende per- fonenondoenlijk en dus veel minder mogelijk om haar in hare gewone bedllede te brengen. Men moest dus tot werktuiglijke hulp toevlucht nemen; gelukkiglij k was de zoldering van het vertrekjen boven de plaats waar zij lag met een

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 490