-C "7 )- centhefis) zoo veel mogelijk op de gewone plaats, ter linkerzijde tusfchen den, door de uitgeftrektheid van den buik bijna onzigtbaren en als uitgewischten navel en de kam van het linker heupbeen, Eene ontzettende hoeveelheid ligt bruin achtig water ftroomde terftond met drift door de canul van den Troicar, en vulde al fpoe- dig den daaronder geplaatften emmer;dan daar wijna aldus eenige emmers vocht ver kregen te hebben, bemerkten, dat de ontle- diging op deze wijze te langzaam voortging, ja zelf door het nu langzaam verminderen der volume van den op zijde liggenden buik eindelijk te moeilijk worden zou befloten wij denzelven cruciaal te openen, om het wa ter alsdan daaruit, even als uit een vat te fchep- pen, en in eenen daarbij geplaatften emmer over te ftorten.Dit gefchiedde echter niet, zonder veel verlies van water te veroorzaken 't welk uit het vertrekje tot aan de voordeur ftroomdeen lang waren wij met deze bewer king bezig, eer wij den buik genoegzaam kon den ontledigen, om de ligging der deelen on der eikanderen en den ftaat der ingewanden te kunnen onderzoeken zoodat wij na elf volle emmers, die ieder negentien pinten wa ters

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 494