C 12= waterzucht (hijdrops ovarii) plaats getiaa neb- he die een gevoig kan geweest zijn van de eerste ongelukkige verlosfmg of van vooraf gaande ongefteldheid want wie mag dit a posteriori bepalen Het is dus waarfchijn» lijk dat langen tijd voor zich het water in de holligheid van den buik heeft uitge- ftort, het linker ovariumgelijk meestal, een zak geformeerd hebbe die allengs meer in grootte toenemende, zich eerst tot eene zeer aanmerkelijke hoogte heeft uitgezethet buik vlies met de darmen na boven heeft gedrukt ea daarna tot zulk eene buitengewone uitzetting gekomen zijnde tevens dunner en dunner ge worden en eindelijk doorgebroken is of het vocht langzamerhand in de holte van den buik ontlast heeft. Niet alléén geven tot dit vermoeden de waar- genomene verfchijnfelen bij deze Vrouw gedu rende haar ellendig leven en de menigvuldige zamengroeijingen der deelendie wij in het lijk befpeurden aanleiding, maar ben ik ook daarin nog nader bevestigd gewordendoor het her lezen der bekende uitmuntende Verhandeling van wijlen den beroemden van der haar, over [de Eiernest-zak - waterzucht der Vrou wen(te vinden in het zesden deels tweede (luk van de Verhandelingen der Haarlemfche Maat- fchap-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 497