V O R 1 E R C T, welke onderscheidene wijzigingen heeft ze in onderscheidene Gemeenten Heeft zij het be doelde nut te weeg gebragt, en doet zij zulks nog? en is alzoo het prediken over de H. S. bij volgorde van Boeken en Hoofdstukken zon der eemge bepalingschikking of schifting nuttig en verkieslijk boven eenige andere orde, die men indezen zoude kunnen volgen? of moet men erkennendat sommige Bijbelschriftenbij volgorde behandeldmin geschikt zijnzoo tot bevordering van Bijbelkennis in't algemeenals tot zedelijk onderwijs van Christenen in 't bij» zonder Zoo ja; zouden dan echter, bij eene verstan dige en oordeelkundige keur en schifting der Boeken en Hoofdstukken, zoodanige Leerrede nen niet veel aangenamer, leerrijker en nuttiger zijnter aanmoediging en bevordering van Bij belkennis in 't algemeen en tot Christelijk zedelijk onderwijs in 't bijzonder? En op welk eene wijze behoort dan de keus, volgorde en schifting te geschiedenten dienste in 't bijzonder van zulke Gemeenten, alwaar men gewoon en genegen is, om een Hoofdstuk des Bijbels in eene of twee Leerredenen week- lijks te behandelen Er kwamen geene antwoorden in. De vra gen zijn bij het Programma van 1809 nog maals opengesteld tot den 1. van Grasmaand 1810; doch weder niet beantwoord worden de, ingetrokken. E a Bij

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 49