V00R.3ERICT, 37 - van Eb en Vloed gevonden wordtdat voldoende effect ter beveiliging der Zeestranden en Duinen niet zoude mogen verwachten, als dezelve op genige plaatsen reeds met 'er daad gepresteerd hebben? zoo ja; welke zijn die zwarigheden en zonden dezelve door de constructie der met Steen gedekte Rijsdammen of zoogenaamde Steene Hoofden daar naar in te rigten of te wij zigen zoo niet geheelten minsten grooten- deels kunnen weggenomen wordenom alzoo de voordeelige uitwerkselen der besteende Rijs dammen zoo veel" mogelijkop de meeste on zer Kusten te kunnen overbrengen, en hoedanig zou in dat gevalde constructie behooren te zijn LXXÏV. Hoedanig is de Aardrijkskundige gesteld heid van Vlaanderenbijzonder van het voor malig Staats - Vlaanderen geweestsedert de oudste tijden, tot aan het einde der veertiende Eeuw? Welké veranderingen heeft dezelveook met i betrekking tot de RivierenStroomen en Zeekusten sedert Iaatstgemelde Tijdperk on dergaan tot den tegènwoordigen tijd En te beantwoorden vóór den i. van Louwmaand \°\o EX XV. Daar de Zelf-ontvlamming van den Phos phorus in bet. luchtledigeofschoon doorProer yen stellig bewezenechter van omstandigheden schijnt

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 51