38 VOORBERICT. schijnt af te hangen, die nog niet genoeg b,e- kend zijnvraagt de Maatschappijwelke zijn de vereischte omstandighedenonder welke de Zelf-ontvlamming des Phosphorus in *tgemelde ijdel, plaats heeft? waarin is dezelve onder scheiden van de branding der Metalen in het zelfde ijdeldoor middel der Electrike vloei stof? en welke zijn de oorzaken dier beide verschijnselen De LXXIII. en LXXIV. Vragen bleven onbeantwoord: zij werden bij het Programma van 1809 verlengd tot den 1. van Grasmaand i8so. 'Er is vervolgens op de LX III. Vraag een antwoord ingekomen onder de zinspreuk de Zorg voor de beveiliging van de Stranden en Duinen bekoort in Zeeland tot de belang rijkste zaken, In de Algemeene Vergadering van 1814 wierd geoordeeld, dat dit stuk niet konde bekroond worden. De Vraag is ech ter om haar hoog belang, voor de Zeeuvsche Wacerweringenbij het Programma van dat jaar nogmaalsdoch met eenige verande ringen voorgesteld, te beantwoorden vóór den 1. van Grasmaand 1816. Op het ingekomen antwoord staat in de eerst volgende Algemeene Vergadering van 181& uitspraak te geschieden. Op

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 52