4» VOORSERIGTr De Vraag wierd niet beantwoord en bij het Programma van 1814 verlengd tot den 1. van Grasmaand 18164 doch weder onbe antwoord blijvende, bij het Programma van 1816 nogmaals opengehouden tot den 1. van Grasmaand 1818. In 1814 en 1813 zijn geene Programmata uitgeschreven. Bij dat van 1814 wierden de volgende Vra gen voorgesteld. L X X V I II. Te beantwoorden vóór den van Grasmaand 18 tó. Welke zijn de gcschikste middelen om den Tuchtelingen in de Tuchthuizen binnen de Pro vincie Zeeland inzonderheid in het Tuchthuis te Middelburg eenen gestadigenvoor den Lande en hnnzeïven voordeeligcn handen - ar beid te verschaffen? wat berekent men de kos ten tot de voor te stellene daartoe noodige in- rigtingen en welke zijn de uitzigten op een goed vertier LXXIX. Te beantwoorden vóór den 1. van Grasmaand 1817: Welke soorten van Mollusca worden hier te Landebijzonder aan onze Stranden gevon» den? welke is hunne ligchamelijke structuur, welke hunne huishouding? welk nut zou van

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 56