VOOR.BERICT. 43 van dezelven in de huishoudkunde en ter be vordering van handel en kunstvlijt kunnen ge trokken worden Bij het Programma van 1815 wierden deze twee Vragen voorgesteld. LX XX. Te beantwoorden voorden 1. van Grasmaand 1817: Waarin bestaat de ware Christelijke Verdraag zaamheid der Burgeren onderling? Waarin ver schilt zij van het Indifferentismus vooral met opzigt tot beider bronnenen welke zijn de geschiktste middelen om de eerste uit hare echte beginselen te doen voortvloeijen LXXXI. Te beantwoorden vóór den 1. van Grasmaand 1818 Een geschiedkundig Verhaal van den oor sprong aanwas en de verdere lotgevallen der Stad Vlissingenvan de oudste tijden af tot hedenmet vermelding van de roemrijke Man- pen die aldaar geboren zijn en gebloeid hebben. Ten aanzien van zoodanige Mannénwelker- leven reeds uitvoerig beschreven is, begeert het Genootschap alleenlijk eene korte opgave, met vermelding van min bekende bijzonderheden. Op de LXXX. Vraag zijn twee Neder- duitsche antwoorden en een in de Hoogduit- sche taal ingekomen over welke nog uit spraak moet geschieden. Fa Op

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 57