44 VOORBERIGT. Op de LXXXI. Vraag worden antwoorden ingewacht. Het Programma van l8i6 stelde de vol gende Prijsvragen voor LXXXII. Te beantwoorden vóór den i. van Grasmaand 1819: Daar dikwijls het te velde staande Koorn en andere veldgewassen worden aangedaan en be schadigd door dat geenhet welk men Honig- daamv noemt, wordt gevraagd: welke zijn de omstandigheden die dit Natuurverschijnsel voorgaan en vergezellen Welke is de aard der beschadigende uitwerkselen Zijn 'er en zoo jawelke Proeven genomenom die na- deelige gevolgen voor te komenof, reeds daar zijndeweg te nemen of te verminderenen welke middelen kan menop grond dier Proef nemingen, en met verwachting van eenenguns- tigen uitsiag, daartoe aanwenden? Door de omstandighedendie het Natuur verschijnsel voorgaan cn vergezellen, verstaat het Genootschap: De Luchtsgesteldheidbij welke deze zooge noemde honigdaaww komthet weder dat voor af gaatof men uit de voorafgaande Luchts gesteldheid het komen van den honigdaauw met eenige zekerheid kan voorspellen of het verschijnsel eene zekere vast bepaalde rigting neemt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 58