VOOIi.BER.ICT. 45 neemt» en ep alle de in die rigting liggende landen valt; dan wel sommige voorbij gaat of overspringttfl aan welke plaatselijke omstan digheden zulks als dan schijnt te moeten "wor den toegekend; of het Natuurverschijnsel al le jaren of na een zeker langer tijdperk dan wel onregelmatig wederkeert en of het over al daar het komtonder die zelfde omstan digheden wordt waargenomen LXXXIII. Te beantwoorden vóór den j. van Grasmaand 1818 Daar het getal van nieuwe Geneesmiddelen van tijd tot tijd zoo aanmerkelijk is toegeno men en vele oudevoorheen met geene min dere lofspraak aanbevolenein vergetelheid zijn geraaktvraagt het Genootschap 1. Welke nieutve Geneesmiddelen zijn'er in de laatste halve Eeuw ontdekt of aanbevolen die waarlijk proef houden en aan de aanbeve ling hunner uitvinders beantwoordenen 2. Welke 011desedert dat zelfde tijdperk in onbruik geraakte of verworpeneverdienen in hunnen vorigen luister hersteld te worden? LXXXIV. Te beantwoorden vóór den van Grasmaand 1818 Is 'er grond om te gelooven, dat de in dit leven beoefende Wetenschappen ookin het toekomend leven tot vermeerdering van den S<5-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 59