46 voorberigt. gelukstaat der gezaligden zullen kunnen dienen Zoo jawelke zijn dan die v\ etenschappen waarop de menschnaast de kennis van God en zijnen dienst, zich in dit leven vooral be hoort toe te leggenom van derzelver aanvan kelijke kennis ook aan gene zijdejian het graf de zaligste gevolgen te kunnen hopen LXXXV. Eindelijk, op verzoek en ten kosten van Jonkheer j. h. schorer, des- tijds Gouverneur dezer Provincie, de volgende Vraagmede vóór den i. van Grasmaand 1818 te beantwoorden! Zijn de berigten nopens de vermeenigvuldi- ging der Zeehondensedert ecnige jarenop de kusten en in de stroomen der Provincie Zeelandgegrond? Is dezelve van invloed op de mindere hoeveelheid Visch welke thans ge woonlijk bij de gemelde kusten en in de stroo men van Zeeland gevonden .wordt Op welke soort van Visch wordt die invloed het meest bespeurd? en welke zijn de doelmatigste en minstkostbare middelen tot wering van die schadelijke Dierensoort Wij zouden hier mede dit overzigt van 's Ge- nootschaps lotgevallen en werkzaamheden ge durende het tijdperk sedert de sluiting van fiet vorig Deel voorbijgegaan, kunnen eindi gen t

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 60