voorberigt. 47 gen doch daar de uitgave van dit Tweede Deel, door verscheidene onvoorziene omstan» digheden, langer is moeten vertraagd worden, dan wij ons hadden voorgesteld, achten wij het niet ondoelmatig hier nog ten vervolge van hec verhaalde op bladz. 23. bij te voegen, de voorlezingendie in de yergaderingen van het Perpetueel Committé, gedurende het jaar 1817. door eenige Heeren zijn gedaan; Zij zijn de volgende A. van deinse: over het lang leven der Eerstvaderenmet betoog dat hunne le vensjaren waarlijk zonnejaren zijn geweest. Rekker: Betoog dat de Christelijke Gods dienst geschikt is om de algemeen heer- schende Godsdienst der wereld te worden Rekker over 's Heilands verheerlijking op den berg. Dobbelaar de wind: over den Schijndood, de mogelijkheid van levend be graven te worden en de middelen daar tegen aan te wenden. De Vice - President la font: Betoog dat men zonder de Boeken van het Oud Verbond, geen echt Christen kan zijn. De

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 61