48 V60RBERIGT. De President l ambrechtsen over dé ontdekking derGrafplaats van Graaf willem il. Roomsch - Koning in de Koor - Kerk te Middelburg wiens beenderen aldaar in het jaar 1282 in eer.e kist boven den grond zijn geplaatst, doch in latere tijden door schending en betimmering onzigtbaar geworden. De Prtesident lambrechtsen: eene Le vens-schets van wijlen denHeere godewardus vrolikhert, in leven Leeraar der Hervorm den te Flissingen, en aldaar in 1785 overleden. Rekker: Betoog dat wij de voorstelling van God, als Vader, alleen te danken heb ben aan het Christendom en het ouderwijs van jezus Christus. 4* 4*- ■fy Wij sluiten nu dit voorberigt, met betere uitzigten dan het verlooper. tijdperk heeft opgeleverd en cene spoedige uitgave van een Derde Deel zal vertrouwen wij, ten bewijze strekkeu dat het Genootschap bij de herstelde rust en vrede, ook met ver dubbelden ijveren lust, zijne werkzaamheden, tot heil der Maatschappij blijft voortzetten. J. DE KJ NT ER, P/li!, middelburg, Secretaris. den 21. van Louwmaand 1818 den jubeldag van ,sGenoot- icbap vijftigjarig aanwezen»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 62