C sa s. van BDtiHEM, Griflier der Twccdc Kamer van de Staten Generaal, Kidder N. L. 1804» j. de bast, Canunnik van St. Eaaf te Cent Ridder N. L. 1804. w. dincemans, Med. Doctor te Cleve. 1804. j. logger, Heel- en.Vrofedmeester te Leiden. 1804. j. e r o u w e r Leeraar der Doopsgezinden te Leeuwarden. 1S04. 3. cASTZLAAit, Koopman te Rotterdam, 1804, Mr. p. F o u s Hoofd- Ontvanger van de Middelen te Water, te Middelburg. 1806. Mr. s. k. vernede, Secretaris van den Raad der Stad Schiedam. 1006. Mr. j. scheltema, Griflier van het Hoog Ge. regtshof van Financien en Zeezaken, Ridder N. L., te 's Gravenhdge. 1806. t. w. van heusde, Hoogleeraar in deWijsbe» geerte en Letterkunde te Utrecht. 1806. f. wERNiNcit, Phil. Doctor en Predikant bij de. Nederd. Hervornide Gemeente te London. 1806. J. d. we jj er man, Litter. Human. Lector aaiv het Athenaeum Illustre te Middelburg. iSod.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 84