c a? Jonkheer j. m. kemper, Staatsraad in buitenge* wonen dienst, Hoogleeraar in de Regtsgcleerd" heid te LeidenRidder N.L. 1S16. m, siscENBEEK, Hooglceriiar in de Wijsbegeerte en Letterkunde, te Leiden. 1816. 3, speijert van deb eijc kIioogleevaar in de Wis- en Natuurkunde, te Leiden. 1816. 1. j. dermout, Predikant bii de Ncderduitfche Hervormde Gemeente te 'j Gravenhage. 1816, j. koning, ICommis- Griffier bij de Regtbank van eerften aanleg, te Amfterdam. 1816. Mr. j. a. van der hum, Plaatsvervangend Regter in de Regtbank van eerften aanleg, te Middelburg. 1816. St. p van de ka Steele, Predikant bij deNe- derduitfche Hervormde Gemeenteen Oirec» teur van liet Koninklijk Kabinet van zeldzaam heden, te 's Gravenhage. 1816. ïl. h. donker curtius, S. S. Theol. Doc tor en Predikant bij de Nederduitfche Her vormde Gemeente te Arnhem. 1816. h. l. de jonge, Predikant te Oostfouburg in Walcheren, 1816, Mr. s. 1. wiSELius, Ridder N.L., Directeur van Policiete Atnflerdam. 1816»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 89