<j t. speleveld, over de opslik king voor al ten aanzien der Banken en Platen dwong mij alle fteunfel daar op re verlaten. Ik moest dus zelve de moeite nemen van die op de plaats te verbeterenten einde een ze keren gids te kunnen hebben de fchets daar van, voor zoo ver ik zulks noodig had, is aan het eind der Verhandeling gevoegd. De bijzon dere Kaart van het Eiland Walcheren door de Gebroeders ïiattinga gemaakt ten grond- flag nemende vond ik mij niet weinig belem merd toen ik uit fommige gedeeltens der- zelve de (trekking der Platen Wilde bepalen alzoo de Dijken op het terrein een geheel ander beloop hebben dan op die Kaart ik was dus genoodzaakt ook het topographifch gedeelte ■waarik konde, daar naar te veranderen, en het overige door tijdsgebrek en zeer ruw weder niet kunnende onderzoeken, zoo goeden kwaad snij doenlijk was 'er naar te fchikken. Ik acht mij verpligt in deze bijzonderheid te treden ten einde men zich niet verbeelde dat de hier bijgevoegde fchets cene naauwkeu- rige afmeeting van het Welzinger- en Arnemui- denfche Canaal, benevens van het daarom lig gende land is. De (trekking der Stroomen Platen en Voorlanden de peilingen der Geu len en Vaarwatershet beloop der Dijken in den omtrek van eenige mijlen te bepalenis ze-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 98