to VOORBER1GT, gf, Eene fraaije kopij der beeldtenis van den beroemden Zeeuwfchen Dichter jacob cats, naar het oorfpronkelijke bij den Ridder m. c. van hall, gefchilderd in i820 door Kru- Jim aft. 5 en 6. Twee gedenkftukken ter eere der rwee jeugdige Vlisfingfche Dichters anthoni van der woordt en jan willem van sonseeeck, in de jaren 1794 en 1797re- fpectivclijk overleden geteekend door J. H. Reijgers en voorzien met betrekkelijke op- fchriften. 7. Een Opdat van eerstgemelden Dichter leest men het voigeud gedenkfchrift Memorie ct genio antonii van der woordt raris natune dotibus imprimis Poëtices facultate eximii nati Flesfingie m Novemb. mdcclxx defuncti Amftclodami x x 111 Scptb. m d c c x c ir. en op dat van den Heer van sonsbeeck Piis manibus jani gulielmi van sonsbeecjl animi prestantia Literarum et Pocfios laude preclari nati Flesfinga xii Decemb. mdcclxxit defuncti Medioburgi j i Martii jtpccxcviij

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1821 | | pagina 14