6 VOORBEHIÖT. Geschonkene Portretten. Döordo Vrouwe Douairière Schorer, geboren Van den B ran de, liet Pourtrait van wijlen denzelven haren Echtgenootin leven Oud Gou verneur der Provincie Zeeland Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuwen Directeur van het Genootschap Door de Erven van den Heer Lambrechtsen van Rii- them, het Pourtrait van denzelven; beide stuk ken geschilderd door den Heer J. P. B o u r j Door den Heer 's Graau wen de afbeelding van den Zeeuwscheri Zeeheld Joost van Trappen, gezegd Baniert. Door den Heer A. van Citters, het Pourtrait Van den Heer Ambassadeur Aarnoüt van Citters. Door Mevr. van Adrichem geboren van der Wolff, het Portret van Jan van Mig- grode, eenen der eerste Kerkhervormers in Zeeland en de gegraveerde thans zeldzame beeld- tenis van deszelven Zoon Jacobus van Mig gr o de weleer Predikant te Middelburg. Van Op last van het Genootschap, werd 's Mans na gedachtenis by hetzelve gevierddoor eene Redevoering uitgesproken door den Secretaris de Kan ter, den j. July j802.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1828 | | pagina 8