VOORBERIGT. Dit vierde Deel Nieuwe Verha kdeliS- gen van liet Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen bevat de sedert het jaar 1821 door hetzelve uitgegevene stukken Zie hier eea kort verslag vati het bij het Genootschap voor gevallene sedert het einde van het jaar 1820 waarmede het Voorberigt van het lllde.Deel ge sloten werd, tot aan het einde van het jaar 1025. Het Genootschap ondervond zeer treilende ver liezen door het afsterven van voortreffelijke Man nen Heeren Directeuren en Leden en on der deze ook dat van 's Genoot scha ps achtens- waardigen Voorzitter den Heer Mr. N. C. Lambrechtsen van R it themaan wiens nagedachtenis door den Heer tweeden President Jhr. A.C. van Citters, op den 3. December 1823. in eene toepasselijke Redevoering, bij het Genootschap plegtigiijk de verdiende hulde werd IV. DEEL. Z. GEN. A toe-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1828 | | pagina 3