03 ders bekend. "Wij kennen er reeds meer dan 22 aan Nehalennia alleenen daarenboven nog een 10tal andere behalve de standbeelden enz. Verreweg de grootste helft is nog te Domburg voorhanden. Men heeft evenwel op het strand van Domburg niet alleen eenen zetel der Goden van het voorge slacht maar ook overblijfselen van de woningen en begraafplaatsen der menschen gevonden. Het meest beknopte en tevens meest volledige berigt dicrout- dekkingenis van de hand van wijlen Ds. v.vs der Sloot wiens woorden ik hier eenvoudig zal a. overnemen. Omtrent honderd roeden oostwaarts van dien Tempel zijn ook veel overblijfsels van kalk en steen in den darrink en met darrink over- groeid gevondenwelke alleen zigtbaar waren aan de zeezijde, daar de darrink afgebroken was. Men heeft ook verscheide tonneputten en regt- overeindstaande tonnen in den darrink gevonden; «gelijk ook vele dikke staaken en paaien in den «grond staande, vele tigchelsteenen van een oud fatsoen en stukken van fijn rood net geheeld aard- werk; en nog voor weinig jaren, regt voor Dom- hurgomtrent half vloed van den duin, een gragt als een gemeene slootwaarvan de aarde aan den noordkant opgeworpen was en de kluiten nog on- derscheiden te zien waren. Zij liep boogswijze naar zee en was aan de zuidzijde met verscheide h. staken en stokken hezet. Daarenboven werdt «in den jare 1687 omtrent daar nu het eerste hoofd staat, gelijk ook aan de oostzijde van Dom- burgdoor een zwaaren storm op nieuwejaars-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1845 | | pagina 83