IETS OYER DE OUDE BAKSTEENEN MET VERHEVEN BEELD WEEK, VOORHANDEN IN 1IET KABINET VAN HET ZEEUWSCïI GENOOT SCHAP DER WETENSCHAPPEN DOOR Mr. S. BE WXRTB. M. H. Sedert eenigen tijd heeft zich de aandacht der Vaderland- schc Oudheidminnaars weder meer gevestigd op die soort van oude sbeenen met verheven beeldwerk die na eerst als kost bare overblijfselen uit den grijzen voortijd opgehemeld te zijn, naderhand met onverdiende minachting bejegend werden en diezoo zij zelf spreken kondenons met regt zouden mogen toevoegen Nous ilavons mérité Ni eet exces (Yhonneur ni cette indignité. Ons geacht medelid Dr. Conradus LeemansDirecteur van 's Rijks Museum te Leyden, heeft het dan ook der moeite waardig geachtom een aantal dier steenen, welke zich tot dus verre in het Archaeologisch Museum aldaar bevonden, doch nu naar de Etlmographische verzameling te 's Graven- hage zijn overgeplaatst, voor het eerst naauwkeurig te be schrijven. Hij plaatste deze beschrijving in de bekende Bijdra-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 19