SAMUEL VAN DE PUTTE, MEDEDEELING OMTRENT DEN LANDREIZ1GER Geboren Ie Vlissingen in 1690 overleden te Batavia 27 Sept. 1743. Mr. S. BE WIND. M. II. Onder liet opschrift: Een Manclaryn uit Middelburgvindt men in het bekende Tijdschrift de Navorscher (1851 bl. 58) de navolgende vraag voorgesteld DTsraöi.i vermeldt in zijne Curiosities of Literature de volgende bijzonderheid, waarvan ik niet weet, of ik ze be- vestigen of loochenen moet. Welligt kan de Navorscher mij helpen Omstreeks het jaar 1700 begaf zich hulde (1), een ver mogend Burgemeester van Middelburg, alleenlijk door let- terkundige nieuwsgierigheid aangevuurd naar Chinaom aldaar met de taal en verdere merkwaardigheden van dat zonderlinge volk bekend te worden. Zijne taalkundige be kwaamheid was oorzaak dat men zijn Hollandsch uiterlijk ■- voorbij zag: men verhief den Zeeuw tot Mandaryn Na in deze waardigheid, alle Provinciën te hebben doorgereisd, (1) Zoo staat er in de Navorscher: maar bij d'Israëli zelf, waarde plaats op bl. 20 zijner Curiosities voorkomt, staat ïiudde.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 29