OYER DEN CODEX SANCTI BAYONIS inhoudende VITA KABOLI MAGNI ENZ. berustende op het raadhuis te middelburg, doos Mr. S. DE WIND In de bewaarplaats der Stedelijke oudheden te Middelburg berust een overoud Handschrift of Codex, afkomstig uit de Bibliotheek van het Ministerie der Hervormde Gemeente al hier, geplaatst in de Consistorie-kamer der Choorlcerk (1). Op den ouden Catalogus dier Bibliotheek stond het bekend als Waltekus, de Vita Caroli M. et de Vita et interfectione gloriosi Comitis Blandriae Caroli. 1127 MSS. Doch, gelijk wij zien zullen, bevat het meer. Het is een zeer fraai, met vrij groote, staande letteren, geschreven stuk, geheel op Perkamentbevattende 226 folio's recto en verso, in twee kolommen, bevattende alzoo 904 ko lommen waarvan elke 27 regels telt. Het is bij uitstek wel bewaard. De inkt nog volkomen zwart, zoo dat geen enkele letter onleesbaar is. In sommige opzigten verdient het op merking als proeve van Calligraphie. De Initialen zijn ge- örneerdmaar zeer spaarzaam. (1) Over deze Bibliotheek, die grootendeels afkomstig is van den i beroemden Godgeleerden eu Bijbelvertaler Iïermannus Baukelius ver dient gelezen te worden de belangrijke Verhandeling van den Heer J. Borsius: Hermannus Faukeliuszijn levenkarakter en Letterkundige ver diensten; in het Archief van Kist en Royaards JV dl. hl. 59.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 38