B IJ D E A G E BETREKKELIJK HET ONTSTAAN EN DE TRAPSWIJZE UITBREI DING DER STAD MIDDELBURG IN VROEGERE EEUWEN, DOOR Jhr. PASPOORT VA1ST GRIJPSKERKE. Zoo als verreweg de meeste Steden van ons Vaderland, heeft ook de Stad Middelburg, door opvolgende uitbreidin gen en vergrootingen, van lieverlede haren tegenwoordigen omtrek verkregen; maar de juiste tijdstippen, op welke deze hebben plaats gehad, en hoe ver zij zioli hebben uitgestrekt, zijn tot dus verre door geen schrijver met volledige kennis van zaken opgegeven. Een volslagen gebrek aan geschied kundige overleveringen en vroegere afbeeldingen der Stad althans wat de eerste uitbreidingen betreft, is ongetwijfeld hier de oorzaak van. Ten opzigte van deze laatstenmoet men zich dus tot gissingen en gevolgtrekkingen bepalenwelke uit de geschie denis dier tijden ontleend zijn. Met vollen grond van zekerheid kan echter worden vast gesteld, dat Middelburg haar ontstaan verschuldigd is aan eene Sterkte of Burgt, welke vóór of in de negende Eeuw aan den oever van de rivier de Arne, nagenoeg in het midden van Walcheren is opgerigttoen dit Eiland nog bestond uit onderscheidene Wateringen, van elkander gescheiden door de ArneSw&Mnge PeJcelingeGapinge en andere stroomen

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 55