M E D E D E E L 1 N (I OMTRENT EEN OUD ZEGEL OF STEMPEL ONLANGS TL SLUIS GEVONDEN. door J. P. VAN VISVLIET. Mijne lieeren Gij zult u herinneren, dat in onze vorige vergadering, door tusschenkomst van ons medelid Ds. Janssen te Vrou wepolder, namens Dr. cat.lenfel's, te Oostburg, aan ons Genootschap ten geschenke is gezonden de afdruk van een Oud Zegel dat onlangs te Sluis onder den grond gevonden en door aankoop het eigendom van den heer van dai.e aldaar is geworden. (1) Volgens eene daarbij ontvangene mededceling zijn afdruk ken van dat Zegel ook aan andere Genootschappen in ons land en in Belgie medegedeeld met het doel om tot eene oplossing van het randschrift te geraken en alzoo de min- (1) De heer van dale heeft later het oorspronkelijke aan het Genoot schap ten geschenke gezonden,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 81