1(5 plaar; Domburg heeft eene volmaakt gelijke opgeleverd, welke ik het genoegen mag hebben u aan te bieden. V/z. het hoofd eens keizers. Legende TREVERIS Cl VIT ATE. T/z. het overwinningsbeeld, links gekeerd met wereldbol en kruis in de hand en eene ster daaronder. Legende: VICTVRI AAGSTR. In de afsnede W. Gewigt 1,14. 1) (Zie PI. 1, No. 2.) Een andere triens heeft veel overeenkomst met onzen eersten, als hebbende een gelijksoortig borstbeeld met de letters co en eene regts gekeerde Victorie aan de T/z, doch zoo in het algemeen de teekening en bewerking beter zijn, zoo is daarentegen het omschrift minder te verklarenop de V/z. staatVSTANICSIIC hetgeen ik meen te moeten lezen V/z. IVSTINIANVS COSS. II. T/z. IVAVI I V. CISVPV In de afsnede staat in stede van CONOB OINO Ik houd dus ook deze munt voor de nabootsing eener munt van justinianus, behoorende tot het Chlodoveische tijdvak. Gewigt 1,46. (Zie PL 1, No. -3.) De volgende is eene meer duidelijke nabootsing der munt van denzelfden keizer, hebbende: V/z. D. N. IVSTINAINVS P. P. AVG. T/z. het Victorie beeld (de face) houdende in de regterhand eenen diadeem, in de linkerhand eenen wereldkloot, met het kruis daar boven, waaronder eene ster. LegendeVICTORI N. AVOVSTORNV op de afsnede: CONOD. Nevens het borstbeeld is de laatste letter van auo. meer eene 1) De vaderlandsche grond heeft voor weinige jaren nog een derde exemplaar opgeleverd. Het is te Rhenen gevonden en tegen hoogen prijs van den heer j. h. balfoort te Utrecht, voor het Penningkabinet der Leidsehe hoogescliool aange kocht geworden, het weegt 1,35 w., de legende is duidelijk VICTVRI AAGSTR.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 20