69 werpen gevonden, zoo als gedeelten van versierselen, koralen, fibula's, gespen of broches, ringen, kleine nijptangen, haarspel den, schrijfstiften, naalden, kleine kettingen, knoopen en eene menigte van voorwerpen, welker bestemming niet meer te herken nen is, doch die waarschijnlijk tot beslag en opsiering van een of ander huisraad hebben gediend, en welke, met uitzondering van weinigen, meest allen van koper zijn. Voorts ringen, bouten, messen, hamers en andere voorwerpen van ijzer. Al deze voorwerpen hebben in het algemeen veel overeenkomst met soortgelijke, te Wijk bij Duurstede gevonden, en die be schreven zijn geworden doordoetor r. j. r. janssen, in zijne Oud heidkundige mededeelingen, lc stuk, terwijl vele derzelve gelijk zijn aan die, welke ook in mijne vorige Verhandeling zijn be schreven en afgebeeld. Meerdere opmerkzaamheid verdienen daarbij a. een gouden plaatje, van de grootte eens halven guldensi waaraan vroeger een ringje of hélière schijnt gehecht te zijn geweest, en dat dus geschikt was omgedragen te worden, belegd aan de V/z., die besloten is in eenen gewerkten rand, met fijne ring-jes als filigrane, een kruis vormende met vier parels in de hoeken als bij het Carolingische kruis 1)(zie PI. IV, No. 1) h. negen kleine fragmenten van sieraden in goud; c. eene ronde fibula, gevormd door eene in eenen geparelden rand gevatte bronzen medaille, van de derde grootte, van seve- rus, die vroeger verguld is geweest, iets waarvan de sporen nog zigtbaar zijn, en die ongetwijfeld als Romeinsch is aan te merken; (zie PL IV, No. 2) d. onderscheidene fibula's van diverse bewerking, waaronder ronde, vierkante, langwerpige en andere voorkomen, alsmede eene van lood, eene ster vormende met dertien punten. (Zie PI. IV, Nos. 3, 5,11,12). 1) Deze soort van versiering, zegt de heer de caumont in zijn Cours cl''antiquités monumenlales,part. VIhl. 265, is aan het Merovingische tijdvak eigen, en wordt daaraan toegekend.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 73