AUTOGRAPHEN UIT BE XVI™ EEUW, aé.M/ M E D E D E E L I N G OMTRENT EEN BUNDEL DEELS IN CIJFERSCHRIFT VERVAT, EN BERUSTENDE OP HET PROVINCIAAL ARCILIEF VAN ZEELAND, DOOR Mr. S. BE WIND In liet archief van de voormalige rekenkamer der provincie Zeeland bevindt zich een omslag met onderscheidene oorspron kelijke stukken, in geen zigtbaar verband tot elkander staande en die men niet weet met welk doel zij daar ter plaatse bijeen gezameld zijn. Zij liggen bij en onder elkander in een ver sleten band, zonder ander opschrift danBierboek 1740. Uit enkele aanwijzingen zoude men mogen gissen dat of de raad pensionaris van de Spiegel, of de hoogleeraar Te Water, die als kostbare autografen uit vele pakken met brieven en relativen hebben bijeengezocht, misschien met oogmerk om die later in het licht te geven. Indedaad M. H. zijn die stukken uit meer dan één oogpunt zeer belangrijk, lteeds gernimen tijd geleden werden mij die met toestemming van den toenmaligen heer griffier der staten van Zeeland, tegen re?u ter inzage toevertrouwd, en alsnu op het punt staande om dezelve aan den heer archivaris in dank

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1857 | | pagina 24