249 Op den 29st,n in meye 1535 testes beyde de burchmrs., Fran- chois Pauwels, Heisduic Cornelisz, Jan Pieterz. Ënde volgende de voirs. kennisse en confessie is den voirn Cop Heyne by vonnisse vanden burchmrs. eiï scepenen voirn gecondemp- neert te banck oïïïe te weten zyne complicen ell adherenten en dit tot discretie en goetduncken. De voirs. Cop Heyne is volgende zyn confessie voirs. ten versoucke vanden stadtliouder vanden rentmf by burchmrs. en scepenen ter ma- uilige van den bailliu gecondempneert geleyt te werden voir deser stedehuys en gerecht te worden mitten zwaerde en vandaen niet te scheyden hy en zal gecomen zyn van levende lyfve ter doot ende daer en t eynden t lichaem begraven buyten de zuytdampoorte on der 't gerechte en t hooft gestelt te worden op een stake. Actum op den lesten in meye ao 35 present beyde de burchmrs. Franchois Pauwels, Helnric Cornz. en voirls alle de wet vuytgesteken Jacob Hcz. 1535. Eek. extr. Bewest., fol. 40. Betaelt van 300 mutsaerts dairaff men t vier maecte omme eenen Cop Heyne vuyt zuytbevelandt te verbranden, overmidts zyne erreuren van anabaptisterie ten pryse van 10 penn gf t hondert, facit 2 sch. 6 penn gr. Item van 31 ponden gleuye om int vier te stroyene 14 penn gr. Item van 2 ponden bescruyt ten prise vant pondt. Ende Jan Neuyt buyten der dampoorte betaelt over dat hy met zyn knecht den voors. mntsaert ende gleuye gheladen heeft in zyu schuyte ende t selve ghevoert en gedraghen onder de galghe 20 penn gf. Maer alsoe de voorn Cop Heyne int vuyterste aifginck alle zyn errueren... zoe wiert hy metten zwaerde gherecht. 1535. Eek. extr. Bewest., fol. 40. Meester France. l'Hermite scherprechtere der stede van middelb de somme van 30 sch. gf. vl. over zynen sallaris van dat hy volgende t vonnesse van burchmrs. en sch. ter tortuere ghestelt hadde den voorn Cop Heyne. Ende 20 sch. gf. over dat hy den voorn Cop Heyne metten zwaerde gheexecuteert heeft, overmidts hy in t laetste revoceerde alle zyne errueren. Item over 2 paer sparren dairmen den rinck mede maecte alsmen den voorn Coppen executeerde, alsoe gheen scavot ghe- maect en was, overmidts men nyet anders en wiste dan dat men hem ghebrandt zoude hebben.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 259