356 gevangen by ordonnantie en scryven van mynen heeren vanden hove van Holl. alzoo zy gedelateert was van eenige heresie. In de rekening van 1547, fol. 37, wordt melding gemaakt van Weyne Cornelisdochter van Armuyden beschuldigd van Luterie. Volgens fol. 38 wordt informatie aangaande haar genomen by het hof van holl. om haar Ier bancke te examineren." 1544. Eek. extr. Bewest., fol. 33. De stedehouder es duer bevele van den voors. rentmr gereyst met meester Jan van Bekercke tot Serarenskercke ten huyse van Hire Mathys Buysmans pastoor aldaer, inventorierende en in bewaerdet hande stellende alle de boeeken en huysraet desselfs heer Matbts; en van daer hem gevonden ten huyse van heer Marinus Bernaektsz pastoor inde Schoreen ten huyse van beede de pastooren in Ci'U' ningeninquiserende oft zy oick eenighe boecken onder hen hadden by de Key. ma' geinterdiceert omme in dien gevalle heul. te appre- henderen en heuren goeden in bewaerders hant te stellenint welcke doende, de voirn stedehouder, varende, merrende, keerende en 1» soignerende gevaceert heeft zes daegen tot 2 sch. gf 's daechs. Eek. extr. Bewest., fol. 33. Floeis yan Dam, stadthouder van den rentmr over t quartier vat Walcheren betaelt 20 ponden 12 sch. munte deser reken, ovei syn sallaris etc.... om duer bevel... van myn heeren vanden rads in llollant vuyt Middelburch in den hage gevangen gebrocht thebbei den pastoor van t seraertskercke in Zuytbevelandt diemen seyde SUS' peet te zyne van heresie. Eek. extr. Bewest., fol. 33, verso. Mr Jan van bekercke betaelt over zyne vacatiën van vyf daegei omme gereyst te wesen vuyt Middelburch tot shaertskereke in 't qua; tier van Suytbevelant ten huyse van den pastoor aldaer, genaemp; heer Mathys ende aldaer geinventorieert en gevisiteert alle de bout- ken, papieren, munimenten ende huysraet t zynen huyse bevonden, mitsgaders oick over dat hy gevisiteert heeft alle de boucken vandei pastoor van cruningen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 266