358 apprehenderen mail' hadden dair gewoent en waren van dair getogen, Rek. extr. Bewest., I'ol. 50verso. Te Heynkenszant geapprehendeert Germeyn Adriaensz cupei ende Leyn Pappegaye vander Goeste weten Germeyn overmits hi een vuytgeloopen monnick t zynen huyze gelogieert hadde, welch Germeyn daervan gecomposeerd en tot proftyte van der Key. ma1 betaelt heeft vyf ponden gr. vl. Bilde de voors. Geleyn ter cause vat dat hy een monnick waerlycke habiten van zyn clederen gemaickt hadde, Rek. extr. Bewest., fol. 50 verso. De stadth. es noch gereyst vuyt midd. met Sir Corn, van Wel- damme raidt van den K. M. in hollandt, den 34 April tydë dezer reken in Zuyt bevelandtom informacie te nemen tot laste van heer Mathys Bussenüs (Buysmans) pastoir van serarentskercke die befaemi was van lutherie. 1547. Rek. extr. Bewest., fol. 41verso. Pauwels Jan Mathysz eïï andere dienaers in Zuyt-Bevelant 38 sch. gr. vl. van dat zy geapprehendeert en in s gravensteen gebracht hebben Abriaen Cabbout en Adriaen Pierszen zyn medegezelle be- faempt van lutherie, die achter lande gaende met zacken daer gereet- scap in was omme oude schoenen te lappen, bijbels, fonteynkens h levens ende diergelijcke mede daer in verborgen droegen - die bi vonnisse van Burchmrs en sc. ontstegen syn up cause juratoir. 1550. Rek. extr. Bewest., fol. 63verso. Betaelt Kloris Scaeck duerwaerder 4 gr. over zyn dachgeld vat dat hy volgen t placcaet vande M' op de heresie geexpedieertgereyst es alomme ten platten lande binnen de quartiere van bewesterschelt en aldaer in alle proehiengepubliceert sekere ordonn in formt van placcate gemaect op de heresie, mitsgaders die cataloghe vande verboden en gereprobeerde boucken daerop dienende. Van 37 Juli tot 4 Sept. 1550. 1558. Rek. Extr. Bewest., fol. 31. De voorn stadthouder (Giieraerdt van Vüytwyck) ende dienaers

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 268