270 dat wy wel bemercken t selve te zyne van zeer quade exemple eï consequentieen begheereïï te versien dat desgelyck hier nyet meet en geschiede, zullen met alle ernste eïï vliet volgende de bevelen bj Uwe Alt. ons gedaen met den bailliu de hant anhouden op den genen die de principale roerers en bewegers zyn geweest, om, die gevon den te straffen en panieren naer heurl. verdienste, de welcke naet ons beste anhooren geweest moghen zyn viervyf ofte zes stemmen comende vuyt de middele van gedranghe des volcxsdiemen ten zeiven tyde nyet wel en heeft conuen onderkennen by heurl. aen. sichte, cleedereu voys ofte anderssins, deur dyen de plaetse val vierschare (aldaer de roup geschiede) van zelfs duyster is en gebeurde smergens tusschen den zeven en den acht uren, den dach naer den tyt noch nyet claer wesendein regenachtich weer en de vensteren van plaetse (alwaer liet volck stondt) gesloten. Voorts roerende voorder bevel van CJwe Alt. dat wy toesien zou den ons insgelycx te quyten over de drye andere gevangen van sekt seckte, ten eynde egeen redene gegeven zy de vernieuvvinge der we: ter deser oorsaecke langer vuyt te stellen, dunct ons (onder cor rectie) dat de nyeuwe wet met de oude aenblivende schepenen even gevuechelyck en geringe nemen en effectueren moghen de ken- nisse en vonnisse van voors. gevangenen. Ende dat die van oude wet lange over heurl. tyt gedient hebbende wel zonden moghen, i« reverentie sprekende, verdrach gegonnen worden, ende dezelve to: hunl. neeringhe eïï coopmanschappen laeten gevougen, zonder bovet heur tyt ter justitie en ordinaire rechtpleginge gecontinueert te zyne, Alzoe volgende de previlegie.il deser stede van kyesinghe en vernyes wen van wedt by hooghe looffelycke memorie des keyser Cakoic Uwer Alt. vader ons allergenadichsten lieere gegevennyemandt vaï schepenen van MiddelB langer en vermach te dienen dan twee jat aen een geduerende. Boven desen zoe en is de kennisse van des voors. drye gevangenen noch in sulcken schyne nyet dat men gevei chelych binnen corten tyde zoude moghen over hunl. sententie geven; gemerckt van drye maer eenen herdopt en is. Ende zyn alle dre simpele, ongeletterde persoonen, sulcxs dat wy zonder hoope nyet ei zyn de zelve weder te moghen bringhen tot bekeeringhe van heus dwalynghen eïï tot de unie der heyleghen catholycken gheloove. Mas alzoe de saecke tydt behouft, dunct ons in aider reverentie sprekende, dat in prejuditie van t voors. previlegie zy beswaert worden, deur lat ger continuatie van keuren dienste, te meer zy heur gequeten hebbel int wideren van de criminele processen die bynnen hunl. tydi

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 280