272 man ende broeder of waeren. Ende de derde noch gevangen die herdoopt is den 10dett July lestleden met de andere gevangenen ter vierschare gebracht zynde verliep den tyt en zaeke zoe datter nyet gevuechelyck af en coste gedaen werden. De zake nu aldus staende by de voors. thoonders in coicatie en deliberatie geleydt zyndeheb ben zy in resolutie bevonden als (hen bedunekeiis) den zekersten weel zynde aen uwe voors. Alt. te suppliëren zoe zy by deze haere sup- plicatie in alder oitmoet, gehoorsaemheyt en obedientie doende zyn, dat de zelve believe met de rechtvoorderinge van voors. drye gevan gen noch eenighen tyt gesupersedeert te werdene, opt zeggen dal men noch al vuyterlick devoir zoude doen oin de zelve te winnen el van heurl voors. quade opinie te bringhenmiddelertyde behoirlyck devoir en neersticheyt doende om te raoghen weten en vernemen de genen die de principale motiven en beroeyeren geweest zyn des belets der justicie, om die tot exemple en onsich rigoreuselick te straffen naer hunl. verdienste volgende de voors. ordonnantie van Uwe Alt Toelatende voorts de vernyeuwinge van wedt (daer by t meerdeel van schepenen hier suplten nyet geamoveert en zullen werden, nemaei moeten blyven dienen t volcommen van heurl. twee jaeren) na oudei gewoonte en der voors. stede prevylegie disponerende, dat uyetuaBl meer dan twee jaeren achter een in wette wezen mach. Alzooton- gewoontelick ophouden ofte vuytstellen vande voors. vernyeuwinge oock opsprake onder den volcke causeert. Om by al dezen middelt de sake eenichsins vercoelt eïï oock in s gemeens volex meerder ach- terdencken en ontsich der justicie gestelt ofte gebracht zynde mettle voors. drye gevanghen gedaen te werdene, zoe in goeder justicie be- hooren zal. Dit doende zal Uwe voors. Alt. wel doen. 1562. Rek. extr. Bewest., fol. 73. De stadhouder Steynemolen heeft gevaceert den naestlesten et lesten January reysende des nachts vuyt middelb na domburcli nwi dry schuyten, vier dieners en 7 assistenten... om aldaer te appie- henderen eenige annebaptisten. Pieeon de Ridder en Pieron Lamy omdat zy den 4 febr. snachts ten 10 ure gebracht hebben inde abdie voor commissaris!» en myn heere den bisschopMauck Corn, heurl. gevangen van heresie Den 5 febr. deur bevel vande voors. commissarissen gesonden ea diener na westcappel om te halen Catelynen die herdoopt is.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 282