313 en abjurereu de leringe en gelove vande annebaptisten eiï menno- nisten en God en justicie om vergevenisse op zyne knyen te bidden 18 mei 1569. Ibid. Op den zeilden dag voor 14 jaren gebannen: Adriaenken huys- vrouw van langhen Hans en dat ter causen dat zy haer vervoordert soude hebben init beeldebreecken geschiet inde kercke binnen deser stedeharen man en andere te stouwen en te animeren inde zelve brekynghe, en dat zy de kercke van westmonster luidde helpen scoe- nemaken op dat de Calvinisten daer inne t sanderdaegs souden mo gen predicken noch dat zy in Sinte Pieters kercke zeker misbouck gebroken soude hebben en dat zy injurieuse woorden gesproken soude hebben jeghens de bedienders vander kercke, mitsgaders dat zy de predicatie van de calvinisten contunuelick gevolcht hadde. Ter bank geexamineerd ontkende zy echter al het haar ten laste gelegde. Ibid fol. 287. Op den 26 Mei 1569 is Jan van Vekr gecondempueert God en just, om vergeving te bidden wegens het verkoopen van valsche en verboden boeken. De man kon niet lezen of schryven. De boeken moesten verbrand. Ibid. 21 Juli 1569 Anths. Jans antschoemaker verwezen ter bank. Ibid fol. 289 verso. 28 Juli 1569. Ter galeye voor 50 jaren gecondempueert Philip- püs Dregge geboren van Gendschoemaker.omdat hy in dienst van den lieutenant van den souvereyri bailliu van Vlaeuderen met zekere valsche en sinistre middelen vuyte gevangenisse in vryheyt gestelt had eenen Lowïs Badwens geboren van Reuse die gecon- dempneert was ter saecke van heresie als wesende een herdooper. Waarvoor hy van desen ontvangen had eerst 20 sch. gr. en later vyf ponden en 3 gulden voor een mantel. Ibid fol. 290 verso. Op den 28 Nov. 1569 op last van den hertog van Alva ten swaerde gecondempneert Pieter Claysz eleermaker, poorter deser stad, omdat hy continuelyck de predicatien vande calvinisten gevolcht heeft alwaer hy openbaerlyck heeft geabjureert en verloochent d oude

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 323