Archiefdat de keur van Reymerswaal van 1480als liet mdste der bekende documenten betreffende dit onderwerp ten volle waardig is daarin eene plaats te erlangen. Het is daartoe dat ik de eer heb bij dezenamens die com missie een door haar medelid den heer van Visvliet van de keur gemaakt afschrift, aan het Genootschap aan te bieden. „Wij Baliu Burgemeesteren en Scepenen van der stede van Eeijmerswale doen cont allen luijden, dat wij ter eeren Gods en omme salichede onser zeelen ende omrne voorderinge van de pollitie derselver stede desgelijcx duer nutschap en oerboor van allen goeden coopluijden geraemt geordineert ende bij rij pen Raide eendrachtelic gemaict hebben eene Koor van der meede neringe alsoe wij airebest connen omme daer mede alle goede coopluijden voirs. te verwaren ende te voldoene aengaende die voirs. neringe in der vorme ende maniere als hierna volget. In den eersten. Alle meede die men te Reijinerswale reedt die sal men droegen mit houte ofte mit colen alsoet den reedeer dat gelieft ende mit colen opten ast opte boete van thien pon den zwarten. v (2.) Item nijemant en sal crappe reeden daer meer aerden inne wesen salin elc hondert dan een of twee pont op te boete van twaelf groote van eiker balen ende waert datter meer aerden inne ware tot vier ponden toe soe zoude men se koren voer omberoofde meede ende waert datter meer aerden waer dat waer op eene boete van twee scellinge groote en dan zoude men si die eene ofte twee garingen ofsnijden ende vercoopent voer ongekoert goet. (3.) Item soe en salmen bijunen Reijinerswale gheene om- beroofde meede bereijden noch oic ter koor brengen opte boete van thien zwarten, ten ware datter ijemant crappe dede koren die bij die koor nijet passeren en mochte maer als om- beroofde gekoert worden die sal men alsdan teijkenen mitten teijkene expresselic daertoe geordineert. (4.) Item in die gemeene meede en sal nijet meer aerden

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 333