Het Arnesteyn. 51 gemelden dam de Ooster-Nieuwlandpoider is opgewassen en bedijktwelke van den natten riekendam een droogen dam gemaakt heeftzoo als dezelve heden nog isen waarom de 591 gem., 1244 roed. in Serooskerke van allen dijklast ont heven blijven, maar daaraan, te weten voor zoover de lengte van dien dam strektwederom onderworpen zouden worden indien de Ooster-Nieuwlandpolder verloren ging. 3°. De derde opmerkelijke partij hagmau- of vryjlaui, welke in "Walcheren gevonden wordt, is het zoogenaamde Arnesteyn, van het welke de juiste grootte onbekend is om reden men de verponding van die partij, altijd onder den naam van aanwas of gorssing, tegen 54 gem., 212 roed. betaald heeft Bij de opgave der oorzaak van den vrijdom van het Arnesteyn, be hoeft niet lang stil gestaan te worden. Tot het jaar 1530 gebruikte Middelburgvoor haven het kanaal de Arnéede oost- en zuidwatering van eikanderen scheidende. Gemeld ka naal, reeds vroeger toegedamd 3), tegen dien dam opslikkende en yoor de scheepvaart onbruikbaar wordende, zoo groei men de tegenwoordige haven, welke vervolgens gebruikt is 3). En wat deed men toen met het opgestikte kanaal der Arnée Hetzelve werd aan de westzijde voor een groot gedeelte toe- gevuld 4)aan de oostzijde door eenen dam toegeslotenzoo als op de kaarten van Walcheren door Bernards en H vttinga vervaardigd, zigtbaar is. Zoo doende werden de partijen aanwas in de Arnée beverscht, maar gemerkt zij tusschen de zeeweren van de oost- en zuid wateringof wel tusschen de dijken van Heken, hmsscltatting enz. speciaal de reken, van J. P. \V. Pels, anno 1804, f. 56. Zie bl. 48 hiervoren. 3) Teyenip. staat van Zeelandd. 1, bl. 189. 4) Toegevuld: thands nog de langestraat over de dampoort, tot aan het einde van de lijnbaan kuiten en de breedestraat tot tegen de schuitvlotstraatkinnen de stad.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 51