HET PAPIER ZEELAND, IN DE NEDERLANDEN GEDURENDE DE MIDDELEEUWEN, INZONDERHEID IN DOOil Mr. J. H. de STOPPELAAR. Het papierdat in den loop der eeuwen den gewigtigsten invloed op den gang der beschaving heeft uitgeoefend, als het krachtigste hulpmiddel tot bevordering van kennis en we tenschap en zonder hetwelk ook nijverheid en kunst nim mer dien hoogen trap van ontwikkeling zouden hebben be reikt dien zij thans hebben ingenomen verdient ten volle de eerste plaats, die daaraan in Het boek der uitvindingen J) wordt toegekend. Niet alleen in dat werkmaar ook in vele andere geschriften zoo van vroegeren als van lateren tijd, wordt de geschiedenis van het papier en hetgeen daar mede in verband staat breedvoerig behandeld. Door den rijkdom der stof is het onderwerp echter verre van uitge put en blijven nog vele punten tot nader onderzoek over. Vooral is dit het geval met betrekking tot het archiefwe zen van de talrijke schrijvers over de diplomatiek hebben Het boek der uitvindingen -} ambachten en fabriekenmet eene voorrede van dr. J. Bossci-ia Jr., te Leiden bij A. W. Sythofe uitgegeven en waar van in 1867 een derde druk is verschenen, opent de reeks zijner lezenswaar dige opstellen met eene zaakrijke geschiedenis van het, papier. Archief VII. i

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1869 | | pagina 5