BRIEF VAN J. BOREEL TESTAMENT VAN ADRIAAN BEVERLAND. (6 Mei 1608) EN De beide volgende stukken zijn curiositeiten, betreffende twee Zeeuwen, het eerste een brief van Jon an Boreel, het tweede, het testament van Adriaan Beverland. De brief van Boreel is, in originali, voorhanden onder de handschriften van het Zeeuwsch Genootschap De schrijver, geboren te Middelburg, 22 April 1577 uit Jacob Pieterse Boreel en Maria Passohier, vestigde zich, na in de rechten en de godgeleerdheid gestudeerd en onderscheidene zeer uitgestrekte reizen volbracht te hebbenals advocaat te Middelburg; hij werd in 1611 pensionaris van zijne ge boortestad; op 15 September 1615 secretaris van het land en op 28 October 1625 raadpensionaris van de Staten van Zeeland, welk ambt hij heeft bekleed tot zijn overlijden op 1 November 1629; een vrij uitvoerig bericht van hem wordt gevonden bij de la Rue Gelett. Zeel., bl. 2935. Aan wien de brief is gericht valt niet met volle zekerheid te zeggen; waarschijnlijk aan Hugo de Groot, die toen ter Archief IHe. dl., 1". st. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1878 | | pagina 147